Hero image

Олон улсын ХАМТЫН

ажиллагаа, сургалт & хөтөлбөр

Ori9in сургалтын байгууллага

Сингапур улсын Ori9in сургалтын байгууллага нь тус улсын Төрийн албаны сургуулиас хүлээн зөвшөөрөгдсөн институц юм. Манай төрийн албанаас тус байгууллагатай хамтран ажилласан туршлагад үндэслэж бид ННЗБ-ын хүний нөөцийн мэргэжилтнүүд болон төвийн сургагч багш нарт зориулж “Сургалтын дизайн ба Суралцахуйн дизайн” сэдэвт зургаан бүлэг бүхий сургалт авахаар ажиллаж байна. Сургалтын материал, үнэлгээ, сорил зэргийг сургалт хүргэгч талын LMS-р дамжуулан явуулж байгаа нь бусад улс орны шилдэг туршлагаас суралцах боломжийг олгож байна.