Hero image

Олон улсын ХАМТЫН

ажиллагаа, сургалт & хөтөлбөр

LZ Leadership International Pte Ltd. байгууллага

Өсөн нэмэгдэж буй цахим сургалтын хэрэгцээ шаардлагад уялдуулж төвийн сургагч багш нарын заах арга зүйг өргөжүүлэх үүднээс Сингапурын LZ Leadership International Pte Ltd. байгууллагаас “Үр дүнтэй цахим сургалт” сэдэвт богино сургалт авж, цаашид өөрсдийн үйл ажиллагаанд ашиглах туршлага хуримтлуулж байна.

Tan Swee Heng 

Shared Leadership Coach