Сургалт хайлт
Үр дүн:5 илэрц
Төрөл

Төрлөөр сонгох

Сертификат

Серфитика

  • 15
  • 6
Төлбөр

Төлбөр

Ажлын байр ба баг хамт олны хоорондын үр дүнтэй харилцаа
Хүн төвтэй төрийн үйлчилгээ
Судалгааны арга зүй
MS Excel программ
Ашиглалтын хугацааны зардал