АЛСЫН ХАРАА, ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Алсын хараа: Чадварлаг ажилтан Хотын ирээдүй  

Эрхэм зорилго: Төрийн албан хаагчдын ур чадварыг тасралтгүй хөгжүүлэн, хандлага-идэвхийг нэмэгдүүлэх замаар төрийн үйлчилгээнд соёл, стандартыг нийгмийн шаардлагад нийцсэн түвшинд хүргэх албан хаагчийг бэлтгэнэ. 

Үнэт зүйлс:  

  • Тасралтгүй суралцагч 
  • Шинийг эрэлхийлэгч 
  • Хамтдаа бүтээгч 

 

Төвийн 2021-2024 оны стратеги төлөвлөгөөний хүрээнд дараах стратегийн зорилго:  

Стратегийн зорилго 1: Өрсөлдөхүйц сургалтын хөтөлбөртэй болох 

Стратегийн зорилго 2: Нийтэд хүлээн зөвшөөрөгдөх багш, боловсон хүчнийг  бүрдүүлэх 

Стратегийн зорилго 3: Санхүүгийн чадавхтай болох.