Бүтэц

Сургалт, судалгааны төв нь Төвийн захирал, Зохицуулагч, Сургалтын ажилтан-2, Захиргааны ажилтан, Сургалт, хөгжүүлэлт хариуцсан ажилтан, Судалгааны ажилтан, нийт 7 үндсэн ажилтан,  “Азийн сан”-гийн “Хотын засаглалыг сайжруулах төсөл”-өөс 53 гэрээт сургагч багш, мэдээлэл технологийн ажилтан, орчуулагчтай гэрээ байгуулан, сургалтын үйл ажиллагааг зохион байгуулж байна.