ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙ, ННЗБ-ЫН ДОТООД УДИРДЛАГЫН СИСТЕМИЙН ХЭРЭГЛЭЭ, БАРИМТ БИЧИГ БОЛОВСРУУЛАЛТ СЭДЭВТ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА.
1 жилийн өмнө
217

2021 оны 09 дүгээр сарын 11-ний өдөр Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Нийслэлийн Сургалт, судалгааны төвөөс “Төрийн албан хаагчийн ёс зүй, Албан хэрэг хөтлөлтийн Edoc системийн ашиглалт, баримт бичиг боловсруулалт, тоон гарын үсгээр баталгаажуулан илгээх” сэдэвт сургалтыг Шинээр томилогдсон албан хаагчдад танхимаар зохион байгууллаа. Сургалтад НЗДТГ-ын Мэргэжилтэн, НССТ-ийн ажилтан, ННҮГ-ын Үйлчилгээний ажилтан нийт 14 шинээр томилогдсон албан хаагч хамрагдаж амжилттай зохион байгуулагдлаа.

 

Сургалтын зорилго нь “Төрийн албаны ёс зүйн онцлог, эрх зүйн орчны мэдлэг олгох, Төрийн албан хэрэг хөтлөлтийн журам, баримт бичгийн стандартыг таниулах, ERP, Edoc, өргөдөл гомдлын системийн ашиглалтыг сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэхэд чиглэсэн болно”.