Нийтлэг асуулт хариулт
-        Албан бичиг боловсруулалт; -        Төрийн албан хаагчийн ёс зүй; -        Хотын хөгжлийн бодлого, чиглэл боловсруулалт; -        Хууль, эрх зүйн баримт бичиг боловсруулалт; -        Хувь хүний хөгжил; -        Харилцаа, хандлага; -        Удирдах ур чадвар, манлайлал, багаар ажиллах чадвар гэх мэт;
Албан хаагчдын ажлын байранд тавигдах тусгай шаардлагыг хангах ур чадвар, чадамжийг онол, эрх зүйд суурилсан, практик-туршлага давамгайлсан байдлаар богино хугацаанд эзэмшүүлэх сургалт байна. 
Төрийн албанд анх удаа томилогдож буй нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагын бүх албан хаагчдад зориулсан төрийн албаны стандартын мэдлэг олгох сургалт байна. Сургалтын агуулга нь: -        Төрийн албан хэрэг хөтлөлт; -        Төрийн албан хаагчийн ёс зүй; -        Хотын хөгжлийн бодлого, чиглэл; -        Хууль, эрх зүйн анхан шатны ойлголт; -        Хувь хүний хөгжил, хандлага гэх мэт;